Đăng ký hội viên Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam

Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam (Asmes) xin cung cấp mẫu đơn đăng ký trở thành hội viên.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN