Chương trình trưng bày và giới thiệu sản phẩm Hàn Quốc “K-GOODS PRODUCT SHOWCASE 2022”

K-Goods Products Showcase giúp các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt các thông tin cụ thể về sản phẩm, giá cả qua các buổi giao thương trực tuyến cùng nhà sản xuất tại Hàn Quốc (có phiên dịch Việt Hàn hỗ trợ), mở rộng nguồn cung. 

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN