Quyền lợi của hội viên Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam

Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam

18/09/2021 11:19

Khi tham gia Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam (Asmes), hội viên được hưởng các quyền lợi như sau.

banner-5-1631938743.jpg
 

1. Được đề đạt nguyện vọng thông qua Hiệp hội, được Hiệp hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội và quy định của pháp luật.

2. Được cung cấp những thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh. Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo tay nghề do Hiệp hội tổ chức hoặc Hiệp hội được mời tham gia. Được tham gia các công việc của Hiệp hội, được yêu cầu Hiệp hội làm trung gian hoặc tư vấn trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật.

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.

5. Được giới thiệu hội viên mới

6. Được Hiệp hội khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.

7. Được cấp thẻ hội viên.

8. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

9. Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hiệp hội.
 

Bạn đang đọc bài viết "Quyền lợi của hội viên Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam" tại chuyên mục HỘI VIÊN. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline (028) 3838 5568 hoặc gửi email về địa chỉ info@asmes.org.vn.
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN